CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015
Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại 12 phòng ban, đơn vị trên địa bàn huyện Ninh Giang
 
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015(17/10/2019)
Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015(17/10/2019)
Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang ban hành quy chế cung cấp thông tin(09/05/2019)
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai lĩnh vực Hành chính Tư pháp theo Quyết đinh số 1133(28/11/2018)
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo Quyết đinh số 3072(28/11/2018)
Danh sách công khai số điện thoại liên hệ cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa huyện(31/08/2018)
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai tại các phòng ban của huyện(31/08/2018)
Danh mục thủ tục hành chính Niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa huyện(31/08/2018)
Danh mục các thủ tục hành chính công khai thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo(23/11/2017)
 
Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ninh Giang
Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Giang ban hành Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Giang
 
Báo cáo kết quả duy trì, áp dụng và cải tiến chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015(17/10/2019)
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019(17/10/2019)
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Kế hoạch duy trì, áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng năm 2019(17/10/2019)
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Quyết định đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019(17/10/2019)
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019(17/10/2019)
Ban chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng triển khai Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ năm 2019(17/10/2019)
Công văn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019(04/05/2019)
Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện(04/05/2019)
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Ninh Giang năm 2019(04/05/2019)
 
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE