Cơ cấu tổ chức
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH GIANG
9/16/2015 2:58:33 PM
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Chủ tịch UBND: Nguyễn Đình Tranh - 02203.767.352

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Xuân Tưởng

Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Thành Vạn
 
Truyền thanh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE